Klauzula Informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Agro-Projects Sp. z o.o., 64-00 Kościan ul. Kwiatowa 10, Pianowo (dalej jako: „Administrator”). Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Administratorem w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem adresu: 86:300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4, adresu email: biuro@agro.projects.eu

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO), w celu:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
3) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
4) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;
5) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy, adresy lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej,
6) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta marketing bezpośredni, po którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących
7) marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; lub cofnięcia zgody
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czas jej odwołania.

Informujemy, że prawa osoby, której dotyczą dane osobowe to:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowo lub niekompletne
3) prawo żądania usunięcia danych
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzanie danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorującego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotycząc lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzanie danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8(-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres mailowy podany na wstępie, lub adres siedziby Administratora z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w mieniu Administratora) to: partnerzy handlowi (np. agenci, przestawicie, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).