Klauzula Informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”

I. Administrator danych osobowych:

Agro-Projects sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie przy ul. Kwiatowej 10, 64-000 Kościan, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918546, REGON 361775721, NIP 6981838756, BDO 000286877, adres korespondencyjny: ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, e-mail: biuro@agro-projects.eu, telefon: +48 56 690 49 20 zwana dalej: „Administratorem”

II. Twoje prawa:

Masz prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, telefon: +48 606 950 000, uodo.gov.pl).

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

1) realizacja i zmiany zawartej z Tobą umowy, a także kontakt z Tobą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt, w tym w celu nawiązania współpracy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności sprawozdawczych, księgowych i archiwizacyjnych; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
3) dochodzenie roszczeń przez Administratora i obrona Administratora przed roszczeniami; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
4) prowadzenie przez Administratora analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
5) marketing produktów oraz usług własnych, podmiotów powiązanych z Administratorem oraz podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w szczególności na podstawie Twojej zgody na marketing za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, oraz automatycznych systemów wywołujących. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, lecz ich nieprzekazanie uniemożliwi nam realizację celów wskazanych powyżej.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe, techniczne, informatyczne lub programistyczne. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy, a także podmiotów, za pomocą których realizujemy zawartą z Tobą umowę. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom, którym obowiązek ich udostępnienia przewidziany jest w obowiązujących przepisach prawa.

V. Okres przetwarzania:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na realizację celów wskazanych w pkt III powyżej przy uwzględnieniu zasady maksymalnego możliwego ograniczania zakresu przetwarzanych danych – w szczególności do czasu zakończenia wykonywania umowy w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czy wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO albo do czasu przedawnienia roszczeń w przypadku przetwarzania w celu wskazanym w pkt III.3 powyżej.